egeçep logo
İDÇ TERMİK SANTRAL'E ŞEHİR PLANCILARI ODASI İTİRAZI

 

İzmir İli, Aliağa ve Foça İlçelerinde Termik Santral ve Kül-Cüruf Depolama Alanı yapılabilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlık Makamının 22.08.2011 tarih ve 101548 sayılı Olur’ları ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca re’sen onaylanarak askıya çıkarılan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Manisa–Kütahya–İzmir Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na, 3194 sayılı İmar Kanunu’na ve kanun uyarınca çıkarılmış yönetmeliğe, bağlayıcı üst ölçek plan olan 1/25.000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu’na aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz etmekteyiz.

DEVAMI İÇİN21.01.2012Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu