egeçep logo
İZDEMİR ÇED'İNE İTİRAZ ETTİK

       

 

                                                                                                                     

İZMİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

KONUSU                   : Web sitesinde halkın görüşü ve önerilerine açıldığı duyurulan
İZMİR İli ALİAĞA ilcesinde İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.tarafından yapılması planlanan İZDEMİR ENERJİ SANTRALI-II (350MWe) İKİNCİ ÜNİTE İLAVESİ (350MWe/885 MWt) projesi ile ilgili olarak hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edilmiştir. İnceleme Değerlendirme Komisyonu'nca nihai kabul edilen ÇED raporu"na itirazlarımın sunulmasıdır.

 

Söz konusu faaliyetle ilgili olarak 12.02.2015 tarihinde halkın katılımı toplantısı yapılacağı duyurulmuşsa da, belirlenen tarih ve saatte konuya ilişkin itiraz ve görüşlerini bildirmek üzere toplanan katılıcılarının önemli bir kısmının toplantı yapılacak alanın dışında kalması nedeniyle toplantının amacına ulaşması mümkün olmadığından, gerçekleştirilememiştir. Halkın katılımı toplantısının amacı, bölgede yaşayanlar açısından faaliyetin etkileri hakkında bilgilendirmek, bu bilgiler doğrultusunda yaşamları doğrudan etkilenecek bölge halkının  görüş, önerilerinin ve onaylarını alarak sürecin içinde yer almalarını sağlamaktır. Oysa söz konusu ÇED süreci için bu koşulların sağlanmadığı, toplantı yer ve saatinin belirlenmiş ve durumu tespit eden tutanak tutulmuş olması yeterli kabul edilmiştir. Socar Power termik santrali çed olumlu kararının iptali amacıyla İzmir 2. İdare Mahkemesi’de görülen  2013/1650 Esas sayılı Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı aleyhine açılan davada, Yürütmenin Durdurulmasına talebin reddi kararındaki karşı oy yazısı “toplantıda ileri sürülecek görüş ve önerilerin ÇED süreci yönünden önemli bir niteliğinin bulunduğu, bu haliyle ÇED sürecinin, ‘halkın katılımı toplantısı’ aşamasının yerine getirilmemek suretiyle tamamlandığı anlaşılmakla, halkın katılımı toplantısının yapılmamasının dava konusu işlemi hukuken sakatlayacağı dikkate alındığında,..” ifade ile halkın katılımı toplantısının hukuken önemi vurgulanmıştır (EK-1)

 

Bilindiği üzere, Aliağa Bölgesi'nde var olan pertokimya tesisleri, demirçelik fabrikaları,  haddaneler, gemi söküm tesisleri, ve diğer kirletici endüstri tesislerinin yarattığı çevre kirliliğini yanısıra Aliağa ilçesi, son 10 yılda Türkiye’nin en önemli stratejik enerji üretim, depolama ve dağıtım üssü haline gelmiştir. 1990`lı yıllarda başlayan enerji yatırımları, 2000`lerin başından günümüze hızla sürmektedir. Aliağa`da; 1530 MW`lık ENKA Doğalgaz çevrim santralı, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi`nde kurulan 105 MW`lık Çakmak-tepe doğalgaz çevrim santrali (34,5 MW`lık bölümü hizmete girmiş, santralın 2. etap bölümü devam etmektedir), PETKİM ve HABAŞ`ın kendilerine ait çevrim santralleri bulunmaktadır. Egegaz sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminali de Aliağa`da kuruludur. ENKA doğalgaz çevrim santrali, Egegaz doğalgaz depolama terminaline sadece 5 km uzaklıktadır. Bunlara son olarak Socar Power Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Socar Power Termik Santrali Entegre Projesi (612,25 MWm/600MWe/ 1534,50 Mwt) eklenmiştir. Bu projenin ÇED olumlu kararının iptaline yönelik açılan dava halen devam etmektedir. 

 

Ege Üniversitesi Çevre Araştırma Merkezi iler Stutgard Üniversitesi’nin ortak yaptığı bir araştırma, İzmir’deki hava kirliliğinin temel nedeninin Aliağa yöresi olduğu, bölgedeki ağır sanayi kirlenmesi ve hava kalitesindeki bozulmanın Aliağa ilçesi ve İzmir ilindeki insan sağlığını çevre ve canlı yaşamını tehdit eder nitelikte olduğu bilimsel olarak ortaya konulmuştur

 

İzmir ili, Aliağa Foça ilçelerinde termik santral ve kül-cüruf depolama alanı yapılmasına yönelik  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri 1/1,000 ölçekli imar planı değişikliğinin iptali amacıyla başlatılan davada yürütmenin durdurulması talebinin Danıştay 6.Dairesince reddi kararının temyizi üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nca 26.01.2015 tarih ve 2014/1067 YD itiraz sayılı karar ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Kararın gerekçesinde kısaca, ağır sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgede imar planı değişikliği hassasiyeti artmış olan bölgede yeni yatırımların önünü açıcı nitelikte olduğu ve bu yoğunlaşmanın kümülatif etkisinin hesaplanması gerektiğine vurgu yapılmıştır. İdari Dava Dairelerinin bu kararı üzerine ortada hukuken uygulanabilir bir termik santral ve kül-cüruf depolama alanı plan kararı kalmadığından itiraza konu nihai ÇED raporuna ilişkin 'olumlu' kararı verilemez. (EK-2)

 

Yukarıda anlatılanlar karşısında, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunan ve nihai kabul edilen ÇED raporu hem teknik hem de hukuki anlamda sakattır ve mevcut haliyle insan ve canlı sağlığını/varlığını tehdit eden, adete koca bir mezarlık haline gelen Aliağa ilçesinde yeni hiç bir faaliyetin yapılmasının fiilen olanağı bulunmamaktadır.

 

Anayasa'nın 56.maddesine göre; "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir". İZDEMİR ENERJİ SANTRALI-II (350MWe) İKİNCİ ÜNİTE İLAVESİ (350MWe/885 MWt) projesine olumlu kararı verilmesi halinde, ulusal ve uluslar arası yasa metinleriyle korunmakta olan sağlıklı yaşam hakkımızın ihlal edileceği açıktır.

 

Sonuç olarak; İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.tarafından yapılması planlanan IZDEMIR ENERJI SANTRALI-II (350MWe) IKINCI UNITE ILAVESI (350MWe/885 MWt) projesi ÇED raporuna itiraz ediyorum ve "ÇED olumsuz" kararı verilmesini arz ve talep ediyorum. Saygılarımla.

 

İTİRAZ EDEN                     

 

EGEÇEP (EGE ÇEVRE VE KÜLTÜR PLATFORMU) DERNEĞİ

VEKİLİ

Av. Berrin Esin KAYA

 

 

 

 

 

 

Vekaletname ve yetki belgesi (Ek-3) 25.12.2015Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu