egeçep logo
BAŞVURULAR

İZDEMİR ÇED'İNE İTİRAZ ETTİK

KONUSU : Web sitesinde halkın görüşü ve önerilerine açıldığı duyurulan İZMİR İli ALİAĞA ilcesinde İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.tarafından yapılması planlanan İZDEMİR ENERJİ SANTRALI-II (350MWe) İKİNCİ ÜNİTE İLAVESİ (350MWe/885 MWt) projesi ile ilgili olarak hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edilmiştir. İnceleme Değerlendirme Komisyonu'nca nihai kabul edilen ÇED raporu"na itirazlarımın sunulmasıdır.
Devamı
EFEMÇUKURU GSM İÇİN YANIT

Dava Konusu : “İzmir İli, Menderes İlçesi, Efemçukuru Köyü sınırları içinde Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic. Ltd.Şti.ne altın ve gümüş madeni işletmesi için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesi gereğince, davalı tarafından verilen 01.06.2011 tarihli bir yıl süreli deneme izni”nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi.
Devamı
İDÇ TERMİK SANTRAL'E ŞEHİR PLANCILARI ODASI İTİRAZI

İzmir İli, Aliağa ve Foça İlçelerinde Termik Santral ve Kül-Cüruf Depolama Alanı yapılabilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlık Makamının 22.08.2011 tarih ve 101548 sayılı Olur’ları ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca re’sen onaylanarak askıya çıkarılan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Manisa–Kütahya–İzmir Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na, 3194 sayılı İmar Kanunu’na ve kanun uyarınca çıkarılmış yönetmeliğe, bağlayıcı üst ölçek plan olan 1/25.000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu’na aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz etmekteyiz.
Devamı
Kışladağ Kapasite Artırımı ÇED savunmaya yanıt

b.) Menfaat-Dava Ehliyeti Yönünden; Davalı idare, halen “idari davaların yalnızca hakkı muhtel olanlar tarafından açılabileceğini” sanmaktadır. Oysa İdare Hukukumuzdaki bu tartışma biteli çok zaman geçmiştir. Artık menfaat ihlali dava açmak için yeterlidir. Dava konusu işlemler gibi “çevre sağlığı ve canlı yaşamını etkileyecek idari işlemlerde dava açma hakkının çok geniş yorumlandığını, hemen hemen herkesin davacı olabileceğinin kabul edildiği”nden davalı idare haberdar değilmiş gibi davranıyor. Çevreyi korumakla görevli bir Bakanlığın bu tutumu kaygı vericidir.
Devamı
ÇIKRIKÇI KÖYLÜLERİNDEN SU PARASI ALINAMAZ

KAYMAKAMLIK MAKAMINA TURGUTLU KONU : Çıkrıkçı Köyü içme ve kullanma suyu ücretleri alınmaması hakkında. Turgutlu Çıkrıkçı Köyü’nde içme ve kullanma sularından; 1- Ücret alınmakta, 2- Ücretler Amme Alacakları Kanunu hükümleri ile tahsil edilmek istenmektedir.
Devamı
KULA-SANDAL TEMYİZ BAŞVURUSU

Öncelikle açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması giderimi zor zararlar doğuran dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, temyiz incelemesi sonunda usul ve yasaya aykırı olan Manisa İdare Mahkemesi'nin 25.11.2011 tarih ve 2010/1903 Esas 2011/2090 Karar sayılı kararının bozulmasına karar verilmesi talebidir.
Devamı
ENKA BİLİRKİŞİ RAPORU RED BAŞVURUSU

DAVA KONUSU : Aliağa’da kömür yakıtlı termik santral tesisi için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Enka Enerji Üretim A.Ş.ye verilen 05.05.2010 tarihli ÇED olumlu belgesi hakkında öncelikle yürütmeyi durdurmasına, yargılamasının duruşmalı yapılarak, işlemin iptaline karar verilmesi istemidir.
Devamı
KIŞLADAĞ ÇED KARARI DÜZELTME BAŞVURUSU

D.Konusu : Danıştay 14.Dairesi’nin 04.11.2011 tarih ve 2011/5275-2611 sayılı onama kararının düzeltilmesi, Manisa İdare Mahkemesi’nin tarihli 13.10.2010 tarihli 2009/1170 Esas ve 2010/1765 Karar sayılı “davanın reddine” dair kararının bozulması istemidir.
Devamı
ENKA ÇED İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA BAŞVURUSU

İzmir 2.İdare Mahkemesi’nin 01.12.2011 tarih ve 2011/692 Esas sayılı yürütmeyi durdurma istemimizin reddine dair kararına karşı itirazlarımızın sunulması, hukuksa aykırılığı açık olan işlemin giderimi zor zararlar doğurmaması için, mahkeme kararının bozularak, dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.
Devamı
TERMİK SANTRAL İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA BAŞVURUSU

Aliağa'da ENKA Enerji Üretim A.Ş. tarafından kurulması planlanan termik santral için verilen ÇED olumlu belgesinin yürütmesinin durdurulması için İzmir Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı'na başvuru yapıldı.
Devamı
EGEÇEP'TEN İKİ DAVA DAHA

EGEÇEP, doğal ve kültürel değerlerin tahribatının önünü açması olası iki düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve/veya iptali için dava açtı.
Devamı
AV NOYAN ÖZKAN'IN YUVARLAKÇAY İÇİN MUĞLA VALİLİĞİ'NE BAŞVURUSU

Muğla Valiliği Sayın Makamına Sn. Dr.Ahmet Altıparmak Muğla Valisi Muğla Köyceğiz ilçesi Beyobası beldesi, Pınar köyü sınırları içerisindeki Yuvarlakçay'da, 6 köyün sulama, içme suyu, ve kullanma suyu olan Yuvarlakçay Suyu üzerine yapılmak istenen HES'i istemeyen bölge insanları 46 gündür suyun ana kaynağında çadır kurmak suretiyle anayasal demokratik direniş ve çevre haklarını kullanmaktadırlar.
Devamı
BERGAMA KAPASİTE ARTTIRMA-ASO BAŞVURUSUNA İTİRAZ

Davalı : Çevre ve Orman Bakanlığı Dava : Çevre ve Orman Bakanlığı’nın, Bergama- Ovacık Altın Madeni İşletmesi bünyesinde bulunan Atık Deposunun boyunun yükseltilmesi amacıyla yapılan “Atık Deposu Yükseltmesi” Projesi için 22.02.2008 tarihli ÇED Olumlu Kararı”nın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemidir. D. Konusu : Ankara Sanayi Odası Başkanlığı’nın davalı idare yanında katılma istemine itirazlarımızın sunulmasıdır.
Devamı
123Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu