egeçep logo
BUGÜN'ÜN SON TEKZİBİ

"Av.Arif  Ali Cangı'ya basın yoluyla hakaret suçundan Bugün Gazetesi sorumlu md.nün cezalandırılmasına ilişkin mahkeme kararı"nı Evrensel Gazetesi  manşetten haber yapınca, Bugün Gazetesi bu haberi gölgelemek için 24.11.2009 tarihinde "“Sözde çevrecilere YARGI TOKADI"  başlıklı haber ile Av.Cangı'ya yine saldırmıştı. Her zaman olduğu gibi, düzeltme ve açıklama ihtarı gönderildi, yine her zaman olduğu gibi yayınlamadılar. Mahkeme bu kez ayrıntılı olarak düzeltme ve yanıt metninin yayınlamasına karar verdi."... tekzip metnine konu olan haberin Ankara 1.DGM.nin 04.01.2003 gün ve 2002/144 E. 2003/22 K. sayılı ilamı (Casusluk davası beraat kararı), ve İzmir 2.Asliye C. Mah.nin 29.07.2008 gün ve 2007/570 E. 2008/386 sayılı ilamı (27.07.2007 tarihli haberde basın yoluyla hakaret suçu işlendiğinden Bugün sorumlu md. Mehmet Canıtatlı'nın mahkumiyetine dair karar) ile gerçek olmadığının subut ulduğu, ayrıca haberin benzer içeriklerle ve farklı tarihlerde yayınlanması sebebiyle güncel de olmadığı..."
Ama biz yayınlıyoruz. Hem düzeltme metnini ve hem de mahkeme kararını

(EKTE)

 

YANIT ve DÜZELTME İHTARI

 

 

İzmir 4. Noterliğine,

 

 

Keşideci       : Arif Ali Cangı

 

Vekili           : Av. Nilgün TORTOP

 

Muhataplar   : BUGÜN Gazetesi Sorumlu Müdürü Gürdal Gürler

                     Koza İpek Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş

                     Meliha Avni Sözen Cad. No. 17 B Blok Mecidiyeköy/Şişli-İstanbul

 

Konusu         : Basın Yasasının 14. maddesi gereği, Bugün Gazetesinin 24 Kasım 2009 tarihli sayısının baş sayfasında “Sözde çevrecilere, YARGI TOKADI” başlığı altında; 10. sayfasında ise aynı başlık altında verilen haberle ilgili aşağıdaki yanıt ve düzeltme metninin baş sayfadan ve 10. sayfadan yayınlanması istemidir.

 

Açıklamalar   :

 

 1. Gazetenizin 24 Kasım 2009 tarihli sayısının baş sayfasında “Sözde çevrecilere, YARGI TOKADI; 10. sayfasında ise yine aynı başlık altında verilen haberde müvekkilim Av. Arif Ali Cangı ve MAHKEME KARARLARININ İÇERİĞİ hakkında yanıltıcı ve okuyucuda kanaat uyandırıcı bilgiler verilmiştir.

 

 1. 24 Kasım 2009 tarihli habere konu edilen mahkeme kararında söz edilmemesine ve gerçeklik taşımadığı DAHA ÖNCE VERİLEN, KESİNLEŞMİŞ MAHKEME KARARLARIYLA GERÇEK OLMADIĞI SABİTLENMİŞ OLMASINA rağmen, İçişleri Bakanlığının sanal soruşturma belgesinden bir kez daha söz edilmiştir.

 

 1. Tekzip istemine konu edilen haberle aynı içerikteki ve “Bilirkişi Skandalı” başlığını taşıyan 27 Temmuz 2007 tarihli haberinizden dolayı, gazetenizin dönem sorumlu müdürü Mehmet Canıtatlı, İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesinin, 2007/570 E. – 2008/386 K. sayılı kararıyla, (-haberin gerçeği yansıtmadığı ve küçük düşürücü olduğu gerekçesiyle-) “basın yoluyla hakaret” suçundan ceza almıştır.

 

Keza gazetenizde köşe yazarı olan Nuh Gönültaş, müvekkilim Arif Ali Cangı’ya “basın yoluyla hakaret” nedeniyle, İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/636 E. – 2007/1269 K. sayılı kararıyla manevi tazminat ödemek durumunda kalmışlardır. Nuh Gönültaş hakkındaki “basın yoluyla hakaret ve yargı makamlarını yayın yoluyla aşağılama” suçlamasıyla, İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan 2006/633 E. – 2009/100 K. sayılı dosyasıyla ceza almıştır.

 

 1. İçişleri Bakanlığın şok belgesi olarak değişik kereler ve farklı başlıklar altında kullandığınız bu belgenin yer aldığı 13 Şubat 2009 tarihli haber nedeniyle, İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesinin, 2009/ 381 E.- 2009/652 K. sayılı kararıyla ceza verilmiştir. Aynı haber nedeniyle tekzip sürecine uymamanız nedeniyle, İzmir 4. Sulh Ceza Mahkemesinin, 2009/201 Müteferrik sayılı kararıyla tekzip yoluna gidilmiş; bu kararı da uygulamamış olmanız nedeniyle Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştır.

 

 1. İçişleri Bakanlığı belgesinin kullanıldığı, 13 Mart 2009 tarihli haber nedeniyle, İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesinde, 2009/552 E. sayı ile dava açılmış olup, yargılaması sürmektedir.

 

 1. İhtarnameye konu edilen haberde söz edilen 17 Şubat 2009 tarihli haberinizin web sayfasında yayınlanma şekli tekzip istemine konu edilmiş ve İzmir 9. Sulh Ceza Mahkemesinin, 2009/261 Müteferrik sayılı kararıyla tekzibin yayınlanmasına karar verilmiştir. Bu kararı da uygulamadığınız için aleyhinizde Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştır.

 

Kerelerce haber konusu yaptığınız bu belgenin içeriğinin gerçeklik taşımadığı, haberde adı geçirilen müvekkilim Av. Arif Ali CANGI ve diğer kişiler aleyhinde 2006 yılından bu yana yargısal hiçbir işlem yapılmamış olmasıyla da açıklık kazanmıştır.

 

Gerçeklik taşımayan bir belgeyi, farklı haberler içine yedirerek ve seçtiğiniz başlıklarda “SÖZDE” sıfatını kullanarak, okuyucunuzun algısında müvekkil aleyhine yaratmak istediğiniz olumsuz yargı, müvekkilin kişilik haklarına bir saldırı olduğu gibi, mahkeme kararlarının da içeriğinin açıkça değiştirilmesidir.

 

 1. Açıklanan nedenlerden dolayı, gerçeklik taşımayan haberinizin yayınlandığı baş sayfada ve aynı ölçülerde; keza 10. sayfada ve aynı ölçülerde yanıtın ve düzeltmenin yayınlanmasını Basın Yasası gereği vekil eden adına dilerim.

 

Sayın Noter: Üç örnek olarak hazırlanan bu ihbarnamenin bir örneğinin APS ile muhataplara tebliğini, bir örneğinin dairenizde saklanmasını; tebliğ şerhini taşıyan bir örneğinin de tarafıma verilmesini dilerim. 25 Aralık 2009 

 

 

 

 

Av. Nilgün TORTOP

Arif Ali CANGI vekili

 

 

DAYANAK:

 

İzmir 5.Noterliğinin, 19 Mart 2007 tarihli ve 04199 yevmiye numaralı vekâletnamesi.


 

Sulh Ceza Mahkemesi

Sayın Yargıçlığına,

 

İ Z M İ R

 

 

İstemde Bulunan     : Arif Ali Cangı

                             858 Sk. Paykoç İşhanı. No:9/705                             Konak-İzmir

                             TC Kimlik No: 476 472 605 34

 

Vekili                     : Av. Nilgün TORTOP

                            Baro sicil: 3382

                                   TC Kimlik No: 306 288 135 84

 

Muhatap                : BUGÜN Gazetesi Sorumlu Müdürü Gürdal Gürler

                            (yayın hakkı sahibi) Koza İpek Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş

                            Meliha Avni Sözen Cad. No. 17 B Blok Mecidiyeköy/Şişli-İstanbul

 

Konusu                  : BUGÜN Gazetesinin 24 Kasım 2009 tarihli sayısının baş sayfasında “Sözde çevrecilere YARGI TOKADI” başlığı altında ve 10. sayfasında ise aynı başlık altında verilen haberle ilgili aşağıdaki yanıt ve düzeltme metninin Gazetenin baş sayfasından ve 10. sayfasından yayınlanmasına karar verilmesi istemidir.

 

Açıklamalar   :

 

A. Tekzip istemine konu edilen haberin arka planının özetlenmesi

 

 1. Müvekkil Arif Ali Cangı, İzmir Barosuna kayıtlı avukattır ve uzun yıllardır “Çevre Hareketi”nin içinde gönüllüce yer almaktadır. Müvekkilin bu alandaki özgeçmişi, dilekçe ekinde sunulmuştur.

 

 1. KOZA İPEK Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş’nin yayın hakkı sahibi olduğu BUGÜN Gazetesinin 24 Kasım 2009 tarihli sayısının[1] baş sayfasında “Sözde çevrecilere YARGI TOKADI” başlığı altında ve 10. sayfasında ise aynı başlık altında verilen haberde, hem müvekkil Arif Ali Cangı hakkındaki doğru olmayan hem de İzmir mahkemeleri ve Basın Savcılığı tarafından verilen kararların içeriğini açıkça değiştiren bir haber yapıldığı anlaşılmıştır.

 

 1. Bu haberde yer aldığı gibi müvekkil Arif Ali Cangı’nın İzmir Basın Savcılığına yapmış olduğu suç duyurularından sadece bir tanesi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. Keza, müvekkil ve adı geçen diğer kişiler hakkında İçişleri Bakanlığının soruşturma yürüttüğü AÇIKÇA YALAN OLUP; GAZETENİN BU KONUDAKİ 27 TEMMUZ 2007 TARİHLİ HABERİ NEDENİYLE DÖNEM SORUMLU MÜDÜRÜ MEHMET CANITATLI “BASIN YOLUYLA HAKARET” SUÇUNDAN İZMİR 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN, 2007/570 E.-2008/386 K. SAYILI KARARIYLA[2] CEZALANDIRILMIŞTIR.

 

BUGÜN Gazetesinin yargıya konu olan önceki haberleri[3]

 

                                           i.        BUGÜN Gazetesinin dönem sorumlu müdürü, 27 Temmuz 2007 tarihli benzer bir haber nedeniyle İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2007/570 E. – 2008/386 K. sayılı kararıyla “basın yoluyla hakaret” suçundan ceza almıştır. Keza, gazetenin yayın hakkı sahibi olan tüzel kişilik ve gazetenin köşe yazarı olan Nuh Gönültaş  ve gazete tüzel kişiliği, aynı haberden dolayı İzmir 10. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2007/636 E. – 2007/1269 K. sayılı kararıyla müvekkile manevi tazminat ödemek durumunda kalmışlardır.

 

                                         ii.        BUGÜN gazetesinin benzer içeriği kullandığı 14 Ocak 2009 tarihli haberi nedeniyle, İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesinde, 2009/798 E. sayı ile ceza davası ve İzmir 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/37 E. sayılı dosyası ile manevi tazminat davası açılmıştır.

 

                                       iii.        BUGÜN gazetesinin benzer içeriği kullandığı 13 Şubat 2009 tarihli haberi nedeniyle, İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesinin, 2009/381 E. -2009/652 K. sayılı dosyası ile sorumlu müdür hakkında “basın yoluyla hakaret” suçlamasıyla ceza tayin edilmiştir. Keza, İzmir 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/72 E. sayılı dosyası ile manevi tazminata hükmedilmiştir.

 

Ayrıca, İzmir 4. Sulh Ceza Mahkemesinin, 2009/201 Müteferrik sayılı dosyasıyla tekzip kararı verilmiş, mahkeme kararına uyulmadığı için Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştır.

 

d. BUGÜN gazetesinin benzer içeriği kullandığı 17 Şubat 2009 tarihli haberi nedeniyle, İzmir 9. Sulh Ceza Mahkemesinin, 2009/261 Müteferrik sayılı dosyasıyla tekzip kararı verilmiş, mahkeme kararına uyulmadığı için Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştır.

 

e. BUGÜN gazetesinin benzer içeriği kullandığı 13 Mart 2009 tarihli haberi nedeniyle, İzmir 3. Sulh Ceza Mahkemesinin, 2009/523 Müteferrik sayılı dosyasındaki kararı kaldıran İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2009/142 D.İş sayılı dosyasıyla tekzip kararı verilmiş, mahkeme kararına uyulmadığı için Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştır.

 

Aynı haber nedeniyle, İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesinin, 2009/552 E. sayılı dosyasıyla “basın yoluyla hakaret” suçlamasıyla dava açılmış olup, İzmir 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin, 2009/157 E. sayılı dosyasıyla açılan manevi tazminat davası da devam etmektedir.

 

 1. Yukarıda ayrıntılarıyla gösterildiği gibi, müvekkil Arif Ali Cangı’ya atılmış herhangi bir yargı tokadı yoktur. BUGÜN gazetesinin haberi bilgilendirmek hedefinden uzak olup, yegane amaç, gazetenin yayın hakkı sahibi olan Koza İpek Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş’nin kardeş kuruluşu olan Koza Altın A.Ş’nin ticari çıkarlarını gözetmektir. Diğer amaç ise, altın işletmesine ilişkin açılan idari davalarda verilen aleyhe kararları manipüle etmek ve bu yolda çabalayan gönüllü isimler hakkında kamuoyunda ciddi bir şüphe uyandırmaktır.

 

B. Gazeteye gönderilen yanıt ve düzeltme ihtarı

 

 1. BUGÜN gazetesine, İzmir 4. Noterliğinin, 25 Aralık 2009 tarihli ve 10463 yevmiye sayılı yanıt ve düzeltme ihtarı gönderilmiştir. İhtarname 4 Ocak 2010 tarihinde tebliğ edilmiş ve fakat tebliği takip eden 3 gün[4] içinde düzeltme metni yayınlanmamıştır.

 

 1. Müvekkil aleyhinde devam eden kampanya nedeniyle Sayın Mahkemenize başvurmak gerekmiştir. Sayın Mahkemece karar altına alınması istenen düzeltme metni aşağıda yer almaktadır:

 

 

YANIT ve DÜZELTME METNİ

 

“Gazetenizin 24 Kasım 2009 tarihli sayısının baş sayfasında “Sözde çevrecilere, YARGI TOKADI; 10. sayfasında ise yine aynı başlık altında verilen haberde Av. Arif Ali Cangı ve MAHKEME KARARLARININ İÇERİĞİ hakkında yanıltıcı ve okuyucuda kanaat uyandırıcı bilgiler verildiği anlaşılmıştır.

 

24 Kasım 2009 tarihli habere konu edilen mahkeme kararında söz edilmemesine ve gerçeklik taşımadığı DAHA ÖNCE VERİLEN, KESİNLEŞMİŞ MAHKEME KARARLARIYLA GERÇEK OLMADIĞI SABİTLENMİŞ OLMASINA rağmen, İçişleri Bakanlığının sanal soruşturma belgesinden bir kez daha söz edilmiştir.

 

Tekzip istemine konu edilen haberle aynı içerikteki ve “Bilirkişi Skandalı” başlığını taşıyan 27 Temmuz 2007 tarihli haberinizden dolayı, gazetenizin dönem sorumlu müdürü Mehmet Canıtatlı, İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesinin, 2007/570 E. – 2008/386 K. sayılı kararıyla, (-haberin gerçeği yansıtmadığı ve küçük düşürücü olduğu gerekçesiyle-) “basın yoluyla hakaret” suçundan ceza almıştır.

 

Keza gazetenizde köşe yazarı olan Nuh Gönültaş, müvekkilim Arif Ali Cangı’ya “basın yoluyla hakaret” nedeniyle, İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/636 E. – 2007/1269 K. sayılı kararıyla manevi tazminat ödemek durumunda kalmışlardır. Nuh Gönültaş hakkındaki “basın yoluyla hakaret ve yargı makamlarını yayın yoluyla aşağılama” suçlamasıyla, İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan 2006/633 E. – 2009/100 K. sayılı dosyasıyla ceza almıştır.

 

İçişleri Bakanlığın şok belgesi olarak değişik kereler ve farklı başlıklar altında kullandığınız bu belgenin yer aldığı 13 Şubat 2009 tarihli haber nedeniyle, İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesinin, 2009/ 381 E.- 2009/652 K. sayılı kararıyla ceza verilmiştir. Aynı haber nedeniyle tekzip sürecine uymamanız nedeniyle, İzmir 4. Sulh Ceza Mahkemesinin, 2009/201 Müteferrik sayılı kararıyla tekzip yoluna gidilmiş; bu kararı da uygulamamış olmanız nedeniyle Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştır.

 

İçişleri Bakanlığı belgesinin kullanıldığı, 13 Mart 2009 tarihli haber nedeniyle, İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesinde, 2009/552 E. sayı ile dava açılmış olup, yargılaması sürmektedir.

 

İhtarnameye konu edilen haberde söz edilen 17 Şubat 2009 tarihli haberinizin web sayfasında yayınlanma şekli tekzip istemine konu edilmiş ve İzmir 9. Sulh Ceza Mahkemesinin, 2009/261 Müteferrik sayılı kararıyla tekzibin yayınlanmasına karar verilmiştir. Bu kararı da uygulamadığınız için aleyhinizde Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştır.

 

Kerelerce haber konusu yaptığınız bu belgenin içeriğinin gerçeklik taşımadığı, haberde adı geçirilen Av. Arif Ali CANGI ve diğer kişiler aleyhinde 2006 yılından bu yana yargısal hiçbir işlem yapılmamış olmasıyla da açıklık kazanmıştır.

 

Gerçeklik taşımayan bir belgeyi, farklı haberler içine yedirerek ve seçtiğiniz başlıklarda “SÖZDE” sıfatını kullanarak, okuyucunuzun algısında müvekkil aleyhine yaratmak istediğiniz olumsuz yargı, müvekkilin kişilik haklarına bir saldırı olduğu gibi, mahkeme kararlarının da içeriğinin açıkça değiştirilmesidir.”

 

 

Hukuksal Nedenler      : Basın Yasası m.14 ve ilgili yasal hükümler

 

Kanıtlar                      : Düzeltilmesi istenen haberin yer aldığı 13 Şubat 2009 tarihli gazete sayısı, gazetenin internet sayfası çıktısı, İzmir 4. Noterliğinin 25 Aralık tarihli ve 10463 yevmiye sayılı ihtarnamesi, dilekçede sözü edilen mahkeme dosyaları, yanıt ve düzeltme metninin yasal sürede yayınlanmadığı gazetenin 5, 6 ve 7 Ocak 2010 tarihli sayıları, sunulması olanaklı her tür yasal kanıt.

 

Sonuç ve İstem           : Açıklanan nedenlerden dolayı:

 

§         Basın Yasasının 14. maddesi gereği; BUGÜN Gazetesinin baş sayfasında “Sözde çevrecilere YARGI YOKADI” onuncu sayfasında aynı başlık altında verilen haberle ilgili yanıt ve düzeltme metninin gazetenin baş sayfasından ve 10. sayfasından aynı boyutlarda yayınlanmasına;

 

§         Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekil eden adına dilerim. 18 Ocak 2010

 

 

 

 

Av. Nilgün TORTOP

Arif Ali CANGI vekili

 

 

 

     EKLERİ:

 

1.    Vekâletname.

2.    Av. Arif Ali Cangı’nın, “Çevre Hareketi” kapsamındaki çalışmalarının kısaltılmış bir özeti.

3.    İzmir 4. Noterliğinin 25 Aralık 2010 2009 tarihli ve 10463 yevmiye sayılı ihtarnamesi (tebliğ şerhi ekiyle birlikte).

4.    24 Kasım 2009 tarihli BUGÜN gazetesinin baş sayfasının fotokopisi.

5.    24 Kasım 2009 tarihli BUGÜN gazetesinin onuncu sayfasının fotokopisi.

6.    Haberin yayınlandığı 24 Kasım 2009 tarihli sayısının ve yanıt/düzeltme metninin yayınlanmadığı 5,6 ve 7 Ocak 2010 tarihli sayılarının asılları (zarf içinde sunulmuştur).

 [1] 24 Kasım 2009 tarihli BUGÜN gazetesi zarf içinde ve aynı güne ait internet sayfası dosya kapsamı içinde sunulmuştur.

[2] İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesinin, 2007/570 E.-2008/386 K. sayılı ve 29 Temmuz 2008 kararının fotokopisi eklidir.

[3] Sözkonusu mahkeme kararlarına ilişkin fotokopiler, dosya kapsamının çoğaltmamak amacıyla sunulmamış olup, Sayın Mahkemenin UYAP portalı üzerinden ulaşabileceği göz önüne alınmıştır.

[4] 5, 6 ve 7 Ocak 2010 tarihlerine ait BUGÜN gazeteleri zarf içinde dosyaya sunulmuştur.


 


Mahkeme ile ilgili döküman
11.02.2010Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu