egeçep logo
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası               : 2560
Kabul Tarihi                      : 20/11/1981
Yayımlandığı R.Gazete      : Tarih : 23/11/1981   Sayı : 17523
Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 5   Cilt : 21   Sayfa : 46

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev ve Yetkiler

 

Kuruluş:

Madde 1 - (Değişik: 7/2/1983-KHK 56/1 md.; Aynen kabul: 23/5/1984 - 3009/1 md.)

İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bu Kanunda İSKİ olarak anılır.

YASANIN TAMAMI İÇİN

http://www.cmo.org.tr/index.php/ulusal-cevre-mevzuat/kanunlar/1099-iski-kanun09.12.2009Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu