egeçep logo
ÇEVRE DÜZENİ PLANLARINA DAİR YÖNETMELİK

Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi  ve Sayısı                               :      11.11.2008, No: 27051

Değişiklikler:   12 nci Maddenin 7 nci fıkrasında yapılan değişiklik:     04.02.2009 tarih ve 27131 sayılı RG-md-1

                           EK-1 de yapılan değişiklik                                        :    17.02.2009 tarih ve 27144 sayılı RG -md-1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginliğin korunarak kalkınma planları ve varsa bölge planları temel alınarak, ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada düşünülmesine imkan veren, genel arazi kullanım kararları ile bunlara ilişkin strateji ve politikaları oluşturmak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla nazım ve uygulama imar planlarına esas teşkil etmek üzere bölge ve havza bazında 1/50.000-1/100.000 ölçekteki çevre düzeni planlarının hazırlanmasına, hazırlattırılmasına, onaylanmasına, izlenmesine, denetlenmesine ve bu planlar üzerinde yapılacak değişikliklere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİĞİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN:

http://www.cedgm.gov.tr/mevzuat/yonetmelik/cdp_yonetmelik.htm27.12.2009Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu