egeçep logo
ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ

25 Şubat 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28215


KURUL KARARI


Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih     : 20/2/2012

Karar No          : 2012/1

Konu     : Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023

Yüksek Planlama Kurulunca;

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 1/4/2011 tarih ve 4446 sayılı,
8/6/2011 tarih ve 7290 sayılı, 18/8/2011 tarih ve 9993 sayılı, 28/11/2011
tarih ve 1432 sayılı yazıları dikkate alınarak; Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı koordinatörlüğünde kamu, özel sektör ve sivil toplum
kuruluşlarının katılımları ile hazırlanan ekli "Enerji Verimliliği Strateji
Belgesi 2012-2023"nin kabulüne, karar verilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/02/20120225.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/02/20120225.htm25.02.2012Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu