egeçep logo
RADYOAKTİF ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ (RG:09.03.2013)

 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan:

RADYOAKTİF ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, nükleer enerjinin ve iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek radyoaktif atıkların çalışanlar, toplum ve çevre ile gelecek nesillere zarar vermeyecek şekilde güvenli olarak yönetilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

DEVAMI:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130309-4.htm11.03.2013Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu