DERNEK TÜZÜĞÜ

5,845 total views, 6 views today

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) Derneği Tüzüğü

Birinci Bölüm 
Kuruluş, Amaç, Genel İlkeler Ve Faaliyetler

Kuruluş
Madde 1:
”Çevreyi, kültürel ve doğal varlıkları koruma konusunda duyarlı bireyler ve demokratik kitle örgütleri ile sivil toplum kuruluşları tarafından Ege Çevre ve Kültür Platformu “EGEÇEP Derneği” adı altında bir dernek kurulmuştur. Dernek Merkezi; “858 Sokak No:9/705 Konak/İzmir”dir. Aşağıda kısaca “dernek” denilecektir.”

Derneğin Amacı
Madde 2:
DERNEK, “Anayasanın 56. maddesinde tanımlanan sağlıklı çevrede yaşama hakkının, doğal ve kültürel değerlerin korunmasının’ sadece mevcut hukuksal düzenlemelerle sağlanamayacağı” düşüncesiyle, bilimsel bilgiler ışığında kamuoyunun bilgilendirilmesi, koruma bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaşması, her türlü çevresel kirlenme, doğal ve kültürel değerin bozulmasına yönelik faaliyetler konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve uyarılması, bu kirletici ve bozan faaliyetlerin önüne geçmek için, her türlü hukuksal yola başvurmak, demokratik baskı grubu işlevini görmek, bu konuda yapılan yasal düzenlemelerin ve yönetim faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası hukukun tanıdığı yollarla takipçisi olmak, her türlü çalışmayı yapmak” ve bu amaçla çalışan EGEÇEP-Ege Çevre ve Kültür Platformu’nun çalışmalarında her türlü mali, hukuki ve fiili katkılarda bulunmak amaçlarıyla kurulmuştur.

Genel İlkeler
Madde 3:
a– Dernek, işbu tüzük ile Dernekler Yasasına tabi olduğunu kabul eder ve amaçlarını gerçekleştirmek üzere yürüteceği faaliyetleri bu çerçevede planlar.
b– Derneğin yürüttüğü hiçbir faaliyet iktisadi mânâda kar amacı gütmez. Tüm gelirler derneğin yürüttüğü ya da yürütmeyi planladığı faaliyetlerde ve EGEÇEP-Ege Çevre ve Kültür Platformu etkinliklerinde kullanılacaktır .
d– Dernek görevleri işbu tüzük kuralları çerçevesinde tüm üyelere açıktır. Üyeler, dernek faaliyetleri kapsamındaki çalışmalarında, yasalara, tüzüğün koyduğu kurallara, derneğin amaç ve genel ilkelerine uymak zorundadırlar.

Dernek Faaliyetleri
Madde 4:
a- Ege’de, çevre ve kültür değerlerinin tespitine ve korunmasına yönelik çalışmalar yapmak;
b- Ege Bölgesi’ndeki sağlıklı çevrede yaşama hakkı, doğal ve kültürel değerlerin korunmasını amaç edinmiş, meslek odaları, dernek, vakıf, sendika ve diğer girişim, platform, inisiyatif gibi insan topluluklarının ve bireylerin işbirliği ve dayanışmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak, bu amaçla oluşturulan EGEÇEP (Ege Çevre ve Kültür Platformu) in toplantılarını organize etmek, her türlü basım ve yayın işlerini yapmak, giderlerini karşılamak, EGEÇEP’in aldığı kararlar doğrultusunda gereken yasal başvuruları yapmak, davalar açmak;
c- Dernek bülteni, dergisi çıkarılmasına yönelik çalışmalar yapmak;
ç- Ulusal veya uluslararası alanda korumaya  yönelik tanıtım, organizasyon ve katılımı teşvik çalışmaları yapmak;
d- Ege Bölgesi içinde ve Türkiye’nin diğer bölgelerinde sempozyum, panel, konferans düzenlemek, sergi açmak, üyeleri ve ilgilileri bu gibi etkinliklere katılmaya teşvik etmek ve onlara yardımcı olmak;
e- Dernek ile ilgili olarak bir internet sayfası hazırlamak ve bu site aracılığı ile yürütülen ya da yürütülmesi planlanan faaliyetlerin üyelere ve diğer tüm ilgililere duyurulmasını sağlamak;
f- Derneğin internet sayfası vasıtası ile hukuk alanındaki gelişmelerin tüm üye ve ilgililere yansıtılmasını sağlamak;
g- Kamuoyu bilinci oluşumuna katkı sağlayarak güçlü bir sivil toplum yaratmak. Çevre, doğal ve kültürel değerlerinin korunması yönünde gelişimi sağlamak, ayrıca kamu kurumları ile sivil toplum arasındaki iletişimi sağlamaya yönelik faaliyetler düzenlemek;
h- Amacına uygun konularda raporlar hazırlamak, davalar açmak, anketler düzenlemek;
ı- Yerli ve yabancı organizasyonlar ve dernekler, meslek kuruluşları, yazılı ve görsel medya ve diğer iletişim organları ve benzerleri ile doğrudan veya dolaylı olarak kendi amaçları doğrultusunda işbirliği yapmak;

İkinci Bölüm
Dernek Üyeliği, Üyeliğe Kabul ve Üyeliğin Sona Ermesi

Üyelik
Madde 5:
a- Medeni haklarını kullanmaya engel herhangi bir durumu bulunmayan, 18 yaşını tamamlamış ve Dernekler Kanunu hükümlerine göre üyelikleri yasaklanmamış gerçek kişiler ve tüzel kişiler, dernek tüzüğünü, amaçlarını, genel ilkelerini ve faaliyetlerini iyi niyetle ve içtenlikle kabul etmek ve benimsemek şartıyla üyeliğe kabul edilir.
b- Üyeliğin kesinlik kazanması için, iki üye tarafından önerilmiş olması gerekir.
c- Her üye kendisine verilen görevi yürütmek ve derneğin gelişmesine katkı koymak yükümlülüğü altındadır.
d- Onursal Üyelik: “Sürdürülebilir bir yaşam ve çevre” dostu olan, dernek üyesi olmaya yasal engeli olmayan kişiler YK önerisi ve genel kurul onayı ile Onursal Üye olabilir. Onursal üye sayısı, toplam üye sayısının 1/5’ini geçemez.
 
Üyeliğe Başvuru Ve Kabul
Madde 6:
      Derneğe üye olmak isteyenler, Dernek Genel Sekreterine başvurabilirler.
      Tüzüğün 5. maddesi belirtilen şartları taşıyan her kişi, iki üyenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilir .
      Üyeliğin kabulü ile üyenin şahsi veya kurumsal bilgileri Üye Siciline işlenir.

Üyelerin Hakları, Ödev Ve Yükümlülükleri
Madde 7:
      Tüm üyelerin çeşitli faaliyetler konusunda istemlerini sözlü ya da yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirme, asıl üyelerin Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı vardır. Onursal Üyeler, Genel Kurula dilek ve önerilerde bulunmak üzere katılma hakkına sahiptir.

Madde 8:
      Dernek üyeleri;
a- Üye olmanın koşulu olan Dernek Tüzüğünü, derneğin amaçlarını ve genel ilkelerini benimser ve savunur.
b- Tüzükte belirtilmiş olan amaç ve faaliyetlerin dışına çıkamaz.
c- Tüzükte belirtilmiş olan tüm çalışmalara, girişimlere ve faaliyetlere, ayrıca olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarına düzenli bir şekilde katılır.
d- Dernek organlarının kendisine verdiği görevleri yürütür.
e- Derneğin gelişmesine ve ilerlemesine yardımcı olacak her fırsatı derhal Yönetim Kuruluna bildirir.
f- Genel kurullarda belirlenmiş üye ödentilerini düzenli öder.

Üyeliğin Sona Ermesi, İtiraz
Madde 9:
      Her üye kendi arzusu ile üyelikten ayrılabilir. Dernekten ayrılmak isteyen üye, bunu dernek sekreterliğine yazılı olarak bildirme yükümlülüğü altındadır. Üyelik kaydının silinmesi ile üyenin dernekle olan karşılıklı tüm hak, ödev ve yükümlülükleri sona erer.

Madde 10:
      Dernek üyeliğinden çıkarma iki şekilde gerçekleşir:
      1- Eylem ve işlemleri, derneğin tüzüğü, genel ilkeleri, amaçları ve faaliyetleri ile bağdaşmayan üye, Yönetim Kurulunun salt çoğunlukla alacağı karardan sonra Genel Kurul kararı ile üyelikten çıkartılır. Çıkarma kararı 7 gün içinde üyeye bildirilir.
      2- Mazeret göstermeden üst üste iki Genel Kurul toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu’nun salt çoğunlukla alacağı karar üzerine Genel Kurul tarafından sona erdirilir. Üyeliğinin sona erdiği en geç 7 gün içinde üyeye bildirilir.
      Üyelikten çıkartılan üye, çıkarma kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde itiraz edebilir. İtirazın yerinde olduğuna dair Yönetim Kurulu’nun salt çoğunlukla alacağı karar üzerine, ilk Genel Kurul’da itiraz konusunda kesin karar verilir.

Üçüncü Bölüm
Dernek Organları

Madde 11:
      Derneğin 3 organı vardır:
      -Genel Kurul
      -Yönetim Kurulu
      -Denetleme Kurulu
      Dernek Yönetim Kurulu, gerektiği durumlarda konuyla ilgili komisyonlar kurma yetkisine sahiptir. Komisyonlar, kurulma amacı olan konu çerçevesinde faaliyet gösterirler. Kurulmasındaki amaç ortadan kalkan komisyonun varlığı kendiliğinden son bulur.

I-Genel Kurul

Genel Kurul Üyeleri
Madde 12:
      Asıl üyeler Genel Kurulu oluşturur. Genel Kurul Derneğin en üst organıdır. Genel Kurulda alınan kararlar tüm üyeler, diğer organlar ve komisyonlar açısından bağlayıcı niteliktedir.

Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri
Madde 13:
      Genel Kurul’un görev ve yetkileri:
a- Tüzüğün muhtelif hükümlerinin verdiği yetkileri kullanmak,
b- Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek;
c- Disiplin ve Denetleme Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek;
d- Gündem maddelerini görüşmek;
e- Gerektiğinde dernek tüzüğünü onaylamak;
f-  Derneğin yurt içi ve yurt dışında şube açmasına ve kapamasına karar vermek;
g- Temsil edilmesi gerektiğinde temsilci ya da temsilcileri tayin etmek; 
h- İlgili konularda bağlayıcı kararlar almak;
ı- Derneğin feshi veyahut başka dernek ile birleşmesi kararını vermek;
j- Faaliyet alanları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışı ilişkiler, yardımlaşma konularında karar almak, yönetim kurulunu görevlendirmek;
k- Alınan kararlar doğrultusunda yönetim kurulunu görevlendirmek.
 
Toplantı Ve Gündem
Madde 14:
     Genel Kurul her yılın Ocak ayı içinde toplanır. 
     Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
     Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
     Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
     Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
     Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve  toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
     Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
     Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
     Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
     Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
     Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı
Madde 15:
      Genel kurul toplantıları, tüzükte aksine hüküm olmadıkça, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.
      Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda  çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
      Genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.
.
II-Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri
Madde 16:
     Yönetim kurulu 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Bir yıl için seçilir.
     Yönetim Kurulu kendi içinde bir başkan, bir genel sekreter, bir sayman seçer. Yönetim Kurulunda asıl üyeliklerin boşalması halinde, genel kurulda alınan oy sıralamasına göre yedek üyeler göreve çağırılır.

Yönetim Kurulu Görev Ve Yetkileri
Madde 17:
      Yönetim Kurulu Derneğin genel ilkeleri doğrultusunda amaçları gerçekleştirme ve faaliyetlerin yürütülmesi hususunda en üst icra organıdır.
      Yönetim Kurulu bu sıfatı ile:
a- Tüzük hükümlerinin verdiği yetki ile derneğin her türlü faaliyetini düzenler;
b- Mevcut faaliyetleri yürütür;
c- Dernek bünyesindeki üyeler ve kurullar arasında görev dağılımını koordine eder;
d- Dernek Saymanının hazırladığı raporlar doğrultusunda bütçeyi hazırlar;
e- Dernek özyönetimini sağlar ve bu konuda kararlar alır.  
f- Onursal Üyeleri belirler, genel kurula önerir.
g- Üyelerin faaliyet düzenleme taleplerini görüşür ve karara bağlar;
h- Amaçlar ve genel ilkeler doğrultusunda yürütülecek faaliyetler için gerekli olan komisyonları kurar;
ı- Olağan ve olağanüstü Genel Kurullarını toplar, Genel Kurulların gündemini oluşturur.
j- Faaliyetleri dernek tüzük, amaç ve genel ilkeleri ile bağdaşmayan dernek üyeleri hakkında Disiplin ve Denetleme Kurulu ile birlikte ihraç kararı alır.
 
Yönetim Kurulu Toplantıları
Madde 18:
      Yönetim Kurulu, olağan olarak her ayın ilk Cuma akşamı toplanır. YK toplantısı olağanüstü hallerde daha sık yapılabilir.
      Yönetim Kurulu toplantıları, Dernek üyeleri dışındaki kişilere kapalıdır. Toplantılarda oy hakkı sadece Yönetim Kurulu üyelerine aittir.
      Yönetim Kurulu üyeleri her toplantıya katılma mecburiyetindedir. Mazeret göstermeden üst üste 2, toplam olarak bir yıl içinde 4 toplantıya katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyelik sıfatı kendiliğinden düşer.
      Yönetim Kurulunda kararlar, salt çoğunlukla alınır.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanının görevleri;
Madde 19:
a- Derneği temsil eder, 
b- Derneği davalarda ve işlemlerde temsil etmek üzere avukat atar,
c- Derneğin sözcüsü konumundadır.
d- Dernek Yönetim Kurulu toplantılarının kolaylaştırıcılığını yapar.
e- Aynı üye, üst üste en çok iki kez bu göreve seçilebilir.
f- Gerektiğinde derneği temsil edecek profesyonel avukat atar.

Dernek Genel Sekreterinin görevleri:
Madde 20:
a- Üye sicil kaydını tutar;
b- Üyelerin toplantılara devamını kontrol eder ve gerekli kayıtları tutar;
c- Dernek faaliyet kaydını tutar ve dernek arşivini korur;
f- Genel Kurul ve Yönetim Kurullarında alınan kararları kaydeder ve karar defterlerini korur;
g- Yazışma faaliyetini yürütür.
h- Yeni üyelik ve üyelikten ayrılmak isteyenlerin başvurularını Yönetim Kurulu’na iletir.

Genel Saymanın görevleri
Madde 21:
a- Genel Sayman, derneğin mali işlerinden sorumludur.
b- Dernek harcamalarını belirlemek;
c- Mali işlerde en uygun seçimlerin yapılması için raporlar hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak;
d- Dernek harcamalarını belgelendirmek, bu konuda kayıtlar tutmak;
d- Mali kaynak sağlanması amacıyla girişimlerde bulunmak;
e- Genel Kurul toplantılarında ele alınmak üzere gelir-gider tabloları hazırlamak.

III-Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu Üyeleri
Madde 22:
      Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Genel Kurul kararı ile 1 yıllık süre için seçilirler. Herhangi bir nedenle boşalan asıl üyenin yerine, genel kurulda aldığı oy sırasına göre yedek üye göreve çağrılır.

Denetleme Kurulunun Görev Ve Yetkileri
Madde 23:
a- Derneğin asli denetleme kurulu sıfatıyla her türlü toplantıya katılır ve organ ve üyelerin derneğin tüzüğü, genel ilkeleri ve amaçları doğrultusunda çalışıp çalışmadığını denetler.
b- Dernek hakkında tutulan tüm kayıtları inceler.
c-  Mali işlemleri denetler;
d- Denetleme sonuçlarını bir raporla Yönetim Kurulu’na ve Genel Kurula sunar.

Dördüncü Bölüm
Mali Hükümler ve Denetim

Madde 24:
      EGECEP Derneği’nin ilke ve prensiplerine uygun olan aidat, yardım ve bağışlar ile çeşitli etkinliklerden elde edilen gelirler dernek gelirlerini oluşturur.
      Dernek aidatı yıllık 120,00 YTL’dir.

İç Denetim
Madde 25:
      Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
      Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
      Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Gelir ve giderlerde usul ile dernek defterleri
Madde 26:
      Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.
      Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.
      Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Derneğin Borçlanma Usulü
Madde 27:
      Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için, ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tutulacak defterler
Madde 28:
      Derneğin tutacağı defterler şunlardır;
      1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
     2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
     3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
     4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
     5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
     6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri; Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
     Sayılan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Son Hükümler

Tüzüğün Değiştirilmesi
Madde 29:
      Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak Genel Kurul’a katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Tasfiye
Madde 30:
      Derneğin Genel kurul kararı ile feshedilmesi ya da kendiliğinden sona erdiği tespit edilmesi halinde, para, mal ve haklarının tasfiyenin ne şekilde yapılacağına Genel Kurul karar verir. Genel Kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Derneğin kurucu üyeleri:
Arif Ali Cangı
Mehmet Şahin
Erhan İçöz
Muammer Sakaryalı
Hülya Yılmaz
Z. Vezan Karabulut
Oya Otyıldız